Tin tức cải cách hành chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 (18/01/2022)

Tin tức KHTC

Giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% trong năm 2022 (18/01/2022)

Tin tức TCCB

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Tài nguyên và Môi trường (10/12/2021)

Pháp chế

Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 về công tác cải cách hành chính của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (21/12/2021)