Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện 5 giải pháp cải cách hành chính năm 2024

Đăng ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 2797
Phát huy những thành công của năm 2023 đầy thách thức và khó khăn, năm 2024, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tiếp tục thực hiện 5 giải pháp cải cách hành chính.

Lãnh đạo Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục trực tiếp chỉ đạo công tác CCHC của Tổng cục, của đơn vị; tiếp tục xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; đưa nội dung CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị; tăng cường và phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện Kế hoạch.

Thực hiện vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong tổ chức thực hiện công tác CCHC theo quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC; Quyết định số 1618/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong công tác CCHC.

Tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ nhân lực làm công tác CCHC ở các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về công tác CCHC đối với công chức, viên chức, người lao động trong toàn Tổng cục; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác CCHC thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; tuyên truyền, phổ biến công tác CCHC thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị triển khai nhiệm vụ, Website của các đơn vị, tài liệu hướng dẫn, ...

Khen thưởng kịp thời, chính xác những đơn vị, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc nhiệm vụ CCHC; công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục.

Để thực hiện thành công các giải pháp trên cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị thuộc Tổng cục với tinh thần trách nhiệm cao

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục: Căn cứ vào nội dung Kế hoạch CCHC năm 2024 của Tổng cục, khẩn trương chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC năm 2024 của đơn vị, thời gian ban hành chậm nhất 30 ngày kể từ ngày Kế hoạch CCHC của Tổng cục được ban hành; Tổ chức lập dự toán kinh phí để thực hiện các đề án, dự án, chương trình (nếu có), nhiệm vụ CCHC năm 2024, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ (quý I, 6 tháng, quý III, năm) của đơn vị và gửi về Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10 tháng cuối quý; Các đơn vị có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ thực hiện tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc, trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo quy định; Bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả công tác CCHC.

Vụ Tổ chức cán bộ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện nội dung cải cách tổ chức bộ máy và nội dung cải cách chế độ công vụ của Tổng cục theo Kế hoạch được phê duyệt; Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn, đề xuất khen thưởng kịp thời, chính xác những đơn vị, cá nhân có thành tích và phê bình, kỷ luật những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc nhiệm vụ CCHC năm 2024 của Tổng cục; Trình Tổng cục trưởng các giải pháp tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; thực hiện kiểm tra công tác CCHC năm 2024 của Tổng cục; Tổng hợp, báo cáo kết quả tiến độ thực hiện công tác CCHC hàng quý, 6 tháng và năm 2024 của Tổng cục gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo kế hoạch.

Vụ Kế hoạch - Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo nội dung cải cách tài chính công của Tổng cục theo Kế hoạch; Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về kế hoạch, tài chính, tài sản, đầu tư và thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế: Chủ trì đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xây dựng, mở rộng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục; định kỳ báo cáo việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục rà soát, đánh giá, cải tiến các quy trình áp dụng vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy định; Tổng hợp, xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ công tác CCHC và phân bổ kinh phí để thực hiện.

Vụ Quản lý dự báo KTTV: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng Kế hoạch phát triển Chính phủ số của Tổng cục năm 2024 và theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn được giao bảo đảm chất lượng, tiến độ triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số ngành KTTV theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phối hợp với Văn phòng Tổng cục thực hiện nội dung cải cách TTHC của Tổng cục; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện và định kỳ báo cáo nội dung phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số của Tổng cục theo Kế hoạch.

 

Văn phòng Tổng cục: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo nội dung cải cách thể chế và nội dung cải cách TTHC của Tổng cục theo Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc các đơn vị được giao chủ trì xây dựng VBQPPL theo Chương trình xây dựng VBQPPL năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chủ trì, theo dõi, đôn đốc thực hiện Quy chế làm việc của Tổng cục; tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục; chủ trì tổng hợp thông tin về đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về KTTV; Chủ động cung cấp đầy đủ thông tin KTTV cho các cơ quan truyền thông đại chúng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; về các hiện tượng KTTV nhất là các hiện tượng KTTV nguy hiểm và cách phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV: Chủ trì xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu KTTV liên thông với Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ triển khai Chính phủ điện tử; Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ; các hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng mạng đảm bảo tích hợp, thống nhất và đồng bộ các hệ thống mạng thông tin theo hướng hiện đại, đồng bộ và tự động.

Các cấp ủy đảng và các tổ chức, đoàn thể trong Tổng cục: Đề nghị Đảng ủy Tổng cục, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng cục có kế hoạch phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và tổ chức đoàn thể trực thuộc Tổng cục tham gia tổ chức thực hiện Kế hoạch; cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể các đơn vị trực thuộc Tổng cục tham gia cùng lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: