6 nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 3144
Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa phát động phong trào thi đua năm 2024. Trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành tốt phong trào thi đua năm 2024.

6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

Tập trung xây dựng và ban hành  triển khai thực hiện kịp thời  hiệu quả các chương trình hành động  kế hoạch công tác để triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của ngành tài nguyên và môi trường, lĩnh vực KTTV. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và chương trình công tác năm 2024 của đơn vị.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế  xây dựng đồng bộ các chủ trương chính sách  pháp  luật về KTTV tạo hành lang pháp lý cho hoạt động KTTV phục vụ hiệu quả công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục hoàn thiện  triển khai áp dụng vị trí việc làm vào công tác quản cán bộ  gắn với tinh giản biên chế  sắp xếp cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong toàn ngành tài nguyên và môi trường, lĩnh vực KTTV; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức  viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng  tiêu cực; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả hạ tầng số nền tảng số dùng chung cùng các hệ  thống thông tin sử dụng chung phục vụ chỉ đạo, điều hành  chuyên môn nghiệp vụ trên môi trường điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh trong phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực KTTV nhất  là nhân  lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo  điều hành; chủ động nắm bắt tình hình nhận định được những khó khăn, thách thức đổi mới tư duy, cách thức tổ chức thực hiện, bám sát thực tiễn  chủ động linh hoạt, sáng tạo để cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch cụ thể triển khai đồng bộ  quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực  xử lý kịp thời những nhiệm vụ  lớn, cấp bách  những vấn đề quan trọng phát sinh đột xuất.

Kịp thời hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ  Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có thẩm quyền phát động; chủ động phát động các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao ưu tiên xây dựng và phát động các phong trào thi đua ngắn hạn, chuyên đề nhằm phát huy trách nhiệm đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất  nâng cao hiệu quả  chất lượng công tác chuyên môn. Thực hiện tốt công tác khen thưởng đảo đảm dân chủ, công khai, kịp thời đúng nguyên tắc, đúng quy trình thủ tục.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: