Tổng cục Khí tượng Thủy văn Ban hành nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024

Đăng ngày: 30-01-2024 | Lượt xem: 3184
Ngày 29 tháng 1 năm 2024, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) ban hành Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2024 của Tổng cục KTTV

Theo đó, nhiệm vụ năm 2024 về cải cách hành chính cụ thể như sau:

Về Công tác chỉ đạo, điều hành

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC; tổ chức và triển khai các phong trào thi đua thực hiện công tác CCHC của Tổng cục; gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 2024 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạchcủa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tácCCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực KTTV; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức.

Thực hiện triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2024 của Tổng cục theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và  Môi trường.

Phối hợp với Đảng ủy Tổng cục, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Cộngsản Hồ Chí Minh Tổng cục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác CCHC của Tổng cục; thực hiện việc kiểm tra công tác CCHC tại một  số đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Cải cách thể chế

Thực hiện Chương trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2024 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc thực thi chính sách, phápluật về KTTV tại các tỉnh, thành phố theo kế hoạch được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục để trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ bảo đảm khắc phục các quy định còn bất cập và phù hợp với các luật mới được ban hành; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, quy định kỹ thuật về công tác KTTV ở Trung ương và địa phương.

Đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật về KTTV về cách thức triển khai thực hiện theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Cải cách thủ tục hành chính

Tiếp tục thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC theo hướng quy định TTHC thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến; quy định bãi bỏ các thành phần hồ sơ có thể khai thác trên cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp hoặc thành phần hồ sơ đã được lưu tại cơ quan giải quyết TTHC; tính toán chi phí tuân thủ khi cắt giảm TTHC. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung rà soát các quy định, quy chế, văn bản về chế độ, chính sách... để sửa đổi bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm giảm bớt các thủ tục, quy trình không cần thiết, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc.

Tiếp tục duy trì việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật KTTV, tình hình giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý nhà nước của Tổng cục; các kiến nghị đề xuất đơn giản hóa quy định, TTHC thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời phát hiện và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc về tình hình vi phạm trong hoạt động quản lý về KTTV tại Trung ương và địa phương.

Xây dựng, triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy phạm, kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống các đài, trạm KTTV; tăng cường công tác kiểm tra, giải quyết các vụ việc vi phạm hành lang kỹ thuật công trình KTTV.

Tiếp tục vận hành và duy trì thông suốt hoạt động các đường dây nóng; kịp thời phát hiện và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, vướng mức về tình hình vi phạm trong hoạt động quản lý về KTTV tại Trung ương và địa phương.

Cải cách tổ chức bộ máy

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi những nội dung còn bất cập;

Hướng dẫn xây dựng, hoàn thiện và triển khai áp dụng vị trí việc làm vào công tác quản lý cán bộ, gắn với tinh gian biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức theo quy định của Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành về vị trí việc làm;

Hoàn thiện, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Tiếp tục trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập, di chuyển, đổi tên, giải thể một số trạm KTTV theo quy định.

Cải cách chế độ công vụ

Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 28-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị ban hành về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18 tháng 7năm 2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế củahệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 và các quy định của pháp luật về chính sách tinh giản biên chế;

Đẩy mạnh công tác đánh giá công chức, viên chức theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều với tiêu chí cụ thể dựa trên kết quả, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

Tiếp tục tổ chức triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong các đơn vị trực thuộc Tổng cục năm 2024 theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển, điều động để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phòng, chống tham nhũng;

Cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thăng hạng tại các kỳ thi do Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức;

Xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, công chức, viên chức năm 2024 của Tổng cục KTTV;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục; nâng cao trách nhiệm đối với các thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng; triển khai tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng các tiêu chuẩn ngạch công chức, hạng viên chức và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và theo yêu cầu của vị trí việc làm;

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, trọng tâm là việc quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ, thông tin dữ liệu về đội ngũ công chức, viên chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Cải cách tài chính công

Rà soát, cập nhật và hoàn thiện đồng bộ hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính, kế toán, đầu tư công thuộc thẩm quyền của Tổng cục theo quy định; đảm bảo phân bổ, sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí khác minh bạch, quản lý theo mục tiêu;

Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Tiếp tục rà soát, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục và các quy định hiện hành;

Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý và xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý kế hoạch, đầu tư, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản công, quản lý kế hoạch tài chính và xử lý công việc trên môi trường mạng.

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Xây dựng Kế hoạch phát triển Chính phủ số năm 2024 của Tổng cục KTTV và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành củaTổng cục, sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử tại các đơn vị thuộc Tổng cục. Duy trì 100% công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử; 100% văn bản, tài liệu (không mật) là văn bản điện tử, trao đổi trên môi trường mạng và kết nối, gửi nhận văn bản trên trục liên thông với các bộ, ngành,các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 100% VBQPPL, văn bản cần phổ biến đưa lên Cổng thông tin của Tổng cục; phấn đấu đạt 100% văn bản điện tử xác thực chữ ký số;

Tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu KTTV liên thông với Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ triển khai Chính phủ điện tử;

Trả lời kịp thời các câu hỏi của người dân trên Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo KTTV; ứng dụng và phát triển công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại trong điều tra cơ bản, khảo sát, đo đạc, quan trắc và dự báo KTTV;

Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết nhiệm vụ, đặc biệt là sử dụng mạng Internet để trao đổi, giải quyết công việc. Cải tiến hình thức, nội dung các cuộc họp nhằm nâng cao chất lượng và giảm bớt thời gian đạt hiệu quả cao;

Duy trì áp dụng, cập nhật thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVNISO9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: