6 nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua năm 2024 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa phát động phong trào thi đua năm 2024. Trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành tốt phong trào thi đua năm 2024.

Ngày đăng: 30/01/2024

Liên đoàn Khảo sát khí tượng thủy văn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2024

Ngày 24/1/2024 tại hội trường Liên đoàn Khảo sát KTTV đã diễn ra Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2024. Tham dự Hội nghị gồm toàn bộ các cán bộ công nhân viên của Liên đoàn ở 3 miền Bắc, Trung Nam.

Ngày đăng: 24/01/2024

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa ban hành kèm Quyết định Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn

Ngày đăng: 05/01/2024

Bình chọn sự kiện ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức bình chọn, công bố sự kiện ngành tài nguyên và môi trường. Qua đó, nhằm đánh giá các mặt hoạt động sau kết thúc năm công tác; nâng cao nhận thức cộng đồng, tôn vinh các sự kiện có tác động tích cực đến đời sống xã hội hoặc phản ánh những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Ngày đăng: 18/12/2023

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2023

Ngày 13/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023.

Ngày đăng: 14/12/2023

Tập huấn công tác bình đẳng giới năm 2023

Ngày 8/12, tại Vĩnh Phúc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của Bộ. Hội nghị cập nhật những kiến thức về công tác bình đẳng giới, nâng cao năng lực và vai trò của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Ngày đăng: 09/12/2023

Kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến lĩnh vực khí tượng thủy văn giai đoạn 2023-2025

Thực hiện Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”, Kế hoạch số 06/KH-BTNMT ngày 06/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành công văn số 1730/TCKTTV-TCCB về Kế hoạch tuyên truyền, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến lĩnh vực khí tượng thủy văn giai đoạn 2023-2025.

Ngày đăng: 08/12/2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn công nhận 72 sáng kiến năm 2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn vừa ban hành Quyết định số 622/QĐ-TCKTTV ngày 30 tháng 10 về công nhận sáng kiến năm 2023

Ngày đăng: 01/11/2023

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 8928/BTNMT-PC hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.

Ngày đăng: 25/10/2023

Danh sách sáng kiến năm 2023 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Hội đồng sáng kiến Tổng cục KTTV đã họp xét và nhất trí đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV công nhận 72 sáng kiến năm 2023 và công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở đối với 72 sáng kiến năm 2023

Ngày đăng: 06/10/2023

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định 1602/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn theo cơ cấu, tổ chức mới có thêm sự sáp nhập của Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 01/08/2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia

Ngày 15/06/2023, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký ban hành Quyết định 1601/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia là sự sáp nhập của Trung tâm Quan trắc khí tượng thủy văn và Đài Khí tượng Cao không.

Ngày đăng: 22/07/2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hải văn

Ngày 15/06/2023, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký ban hành Quyết định 1587/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hải văn trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Trung tâm Hải văn được điều chuyển trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam về trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Ngày đăng: 22/07/2023

Triển khai các hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác bình đẳng giới năm 2023

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới

Ngày đăng: 12/07/2023

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Từ ngày 18 đến ngày 20/5/2023, tại TP. Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng ngành TN&MT năm 2023.

Ngày đăng: 18/05/2023

Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2023

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức “Hội nghị tập huấn, phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới của Tổ quốc năm 2023”. Hội nghị nhằm mục đích nâng cao nhận thức, hiểu biết về chính sách pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến luật và kỹ năng viết bài cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Ngày đăng: 25/04/2023