Hội nghị tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Tài nguyên và Môi trường

Ngày 10/12, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã tham dự và khai giảng Hội nghị

Ngày đăng: 10/12/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác tổ chức, cán bộ năm 2021

Sáng ngày 19/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức, cán bộ năm 2021. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày đăng: 20/11/2021

Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” ngành Tài nguyên Môi trường

Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, để phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả cao, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua

Ngày đăng: 15/10/2021

Nội dung, đối tượng và tiêu chí đánh giá trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Nội dung, đối tượng và tiêu chí đánh giá trong xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 01/09/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025

Trong giai đoạn 2015-2020 các phong trào thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Ngày đăng: 01/09/2021

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn

Ngày đăng: 15/04/2020

Tuyên truyền, tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019 – 2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019 - 2020. Thực hiện tuyên truyền này Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung.

Ngày đăng: 07/04/2020

Tham gia họp trực tuyến của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Thực hiện chủ trương tăng cường hình thức họp trực tuyến để phòng ngừa dịch bệnh Covid - 19, để đảm bảo các cuộc họp trực tuyến của Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) được diễn ra thông suốt và an toàn; Tổng cục yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, thực hiện một số nội dung.

Ngày đăng: 01/04/2020

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quyết định số 347 /QĐ-BTNMT ngày 6 tháng 2 năm 2020 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng: 10/02/2020

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Thực hiện Công văn số 6383/BTNMT-TTr ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và môi trường về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) quý IV và năm 2019, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) báo cáo công tác PCTN quý IV và năm 2019

Ngày đăng: 27/12/2019

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện theo Công văn số 773/TCCB về việc thực hiện Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương ban hành theo Quyết định số 1056/QĐ-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Vụ Tổ chức cán bộ gửi các đơn vị Quyết định số 1056/QĐ-BNV để nghiên cứu, thực hiện.

Ngày đăng: 25/12/2019