Thành lập Tổ kỹ thuật vận hành, quản lý các hệ thống thiết bị của tòa nhà Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 củ Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã thành lập tổ kỹ thuật vận hành, quản lý các hệ thống thiết bị của tòa nhà Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Ngày đăng: 10/02/2020

Tổng hợp đơn giá sản phẩm và hướng dẫn áp dụng

Phần tổng hợp Đơn giá sản phẩm, bao gồm: các khoản mục chi phí trực tiếp (như cách tính nêu trên) và chi phí chung. Chi phí chung cho nhóm III (gồm hoạt động quan trắc KTTV; dự báo, cảnh báo KTTV, quản lý thông tin, cơ sở dữ liệu KTTV): chi ngoại nghiệp 20%, chi nội nghiệp 15% trên chi phí trực tiếp theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2017.

Ngày đăng: 09/02/2020

Thực hiện chuyển nguồn sang năm sau, Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, Thực hiện công khai ngân sách nhà nước

Các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn sang năm sau, chỉ chuyển nguồn theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật ngân sách nhà nước, Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Ngày đăng: 04/02/2020

Thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách

Trường hợp đơn vị dự toán cấp I được cấp có thẩm quyền giao bổ sung dự toán để thực hiện nhiệm vụ phát sinh, chậm nhất 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được quyết định giao bổ sung dự toán), đơn vị dự toán cấp I phải hoàn thành việc phân bổ và giao dự toán theo quy định tại Điều 49, Điều 50 Luật ngân sách nhà nước.

Ngày đăng: 03/02/2020

Góp ý nội dung Dự án “Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo khí tượng thủy văn, bùn cát, hải văn”

Vụ Kế hoạch - Tài chính về việc tổng hợp góp ý kiến về nội dung và dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát, cảnh báo và dự báo khí tượng thủy văn, bùn cát, hải văn”,theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngày đăng: 03/02/2020

Cấp phát, thanh toán kinh phí đối với số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương

Mức rút dự toán và mẫu biểu rút dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Ngày đăng: 02/02/2020

Tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán ngân sách được giao; cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ bảo đảm theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. Trong đó lưu ý:

Ngày đăng: 21/01/2020

Tăng cường tổ chức điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan tài chính thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách ở các đơn vị, ngân sách cấp dưới; quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước theo đúng dự toán được giao, giải ngân vốn trong phạm vi kế hoạch, vay nợ trong hạn mức được giao; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán, các trường hợp ứng thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Ngày đăng: 21/01/2020

Tổ chức quản lý thu ngân sách nhà nước

Thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật ngân sách nhà nước. Đồng thời, lưu ý triển khai một số nội dung sau: a) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về thuế có hiệu lực thi hành; b) Thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 theo các Nghị quyết của Chính phủ.

Ngày đăng: 17/01/2020