Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022

Đăng ngày: 21-12-2021 | Lượt xem: 662
Tổng cục Khí tượng Thủy văn xây dựng kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022

1. Ban hành Chương trình công tác năm 2022; Kế hoạch CCHC năm 2022; Kế hoạch thông tin tuyên truyền năm 2022; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022; Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và công tác CCHC năm 2022 của Tổng cục KTTV.

2. Thực hiện Chương trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định.

3. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong toàn Tổng cục; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, thực hiện công tác CCHC trong nội bộ t ng đơn vị thuộc Tổng cục.

4. Về tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- Tiếp tục trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định thành lập, nâng cấp, hạ cấp, di chuyển, đổi tên, giải thể một số trạm KTTV.

- Tiếp tục rà soát kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV.

- Tiếp tục thẩm định, phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục để các đơn vị triển khai thực hiện.

- Thực hiện công tác nâng bậc lương định kỳ, nâng bậc lương trước thời hạn, trước khi nghỉ hưu; chuyển ngạch, xếp lại ngạch công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy định.

- Tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức của Tổng cục KTTV. Tập trung tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức quản lý, sử dụng, vận hành các thiết bị, công nghệ về quan trắc KTTV, thông tin dữ liệu KTTV, dự báo KTTV đã được đầu tư trang bị mới và sẽ được đầu tư trong thời gian tới qua các chương trình, đề án, dự án.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác thi đua khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện công tác của mỗi đơn vị, tổ chức.

- Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế năm 2022.

5. Về tài chính công

- Trình Bộ phương án điều chỉnh Kế hoạch và dự toán NSNN năm 2022 cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (điều chỉnh đợt 1 hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2022; điều chỉnh đợt 2 hoàn thành trước ngày 31 tháng 10 năm 2022); giải trình phân bổ dự toán ngân sách năm 2023.

- Phê duyệt theo phân cấp quản lý tài chính, đầu tư công đối với các nhiệm vụ: chi đặc thù; mua sắm; báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình SCL-XDN; dự án, nhiệm vụ chuyên môn...

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức xét duyệt quyết toán thu chi NSNN năm 2021 đối với các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc; tổng hợp báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng cục trình Bộ xem xét, thẩm tra; thông báo xét duyệt quyết toán năm 2021 cho các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục; làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác quyết toán NSNN năm 2021 của Tổng cục.

- Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị dự toán trực thuộc xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch ngân sách - tài chính 03 năm 2023 - 2025; báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư theo quy định hiện hành và yêu cầu của Bộ; trình Bộ danh mục các nhiệm vụ chuyên môn mở mới năm 2022 của Tổng cục.

- Tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng tài sản, đặc biệt tài sản là nhà, đất tại các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục để đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

6. Hiện đại hóa nền hành chính

- Tăng cường quán triệt, triển khai đối với công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; cải tiến phương thức làm việc, từng bước hiện đại hóa hành chính; ứng dụng và phát triển công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại trong điều tra cơ bản, khảo sát, đo đạc, quan trắc và dự báo KTTV.

- Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 và cải tiến phù hợp với hoạt động của Tổng cục.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: