Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn

Đăng ngày: 21-02-2023 | Lượt xem: 2911
Thông tư 24/2022/TT-BTNMT ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2023 và thay thế Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn.

Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật này quy định mức sử dụng lao động; máy móc, thiết bị; dụng cụ lao động; vật liệu; năng lượng; nhiên liệu cho hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân để lập, phê duyệt dự toán kinh phí và quyết toán các hạng mục công việc phục vụ cho hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thuỷ văn.

Toàn văn Thông tư 24/2022/TT-BTNMT

/upload/files/2023/VBPL/24-2022-tt-btnmt-signed.pdf

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: