Tổng cục Khí tượng Thủy văn đẩy mạnh, hoàn thiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Đăng ngày: 19-12-2022 | Lượt xem: 1232
Năm 2022, Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện sửa đổi, xây dựng và trình Bộ ban hành 12 Thông tư, các Thông tư vẫn đang được thực hiện đúng tiến độ.

Năm 2022, Tổng cục KTTV thực hiện 04 Thông tư chuyển tiếp từ năm 2021: Thông tư quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím: đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Thông tư số 04/2022/TTBTNMT ngày 03/6/2022; Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng: đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Thông tư số 14/2022/TT-BTNMT ngày 27/10/2022; Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng trên cao; Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng.

08 Thông tư được giao mới năm 2022 theo Quyết định số 2602/QĐ- BTNMT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt chương trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL năm 2022 và Công văn số 624/BTNMT-PC ngày 28/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL:  Thông tư thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung quan trắc KTTV đối với trạm thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia;  Thông tư thay thế Thông tư số 44/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím: đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Thông tư số 15/2022/TT-BTNMT ngày 27/10/2022; Thông tư thay thế Thông tư số 06/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo KTTV: đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 05/7/2022; Thông tư thay thế Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm KTTV; Thông tư thay thế Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn;  Thông tư thay thế Thông tư số 41/2016/TT-BTNMT ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng KTTV nguy hiểm; Thông tư thay thế Thông tư số 40/2013/TT-BTNMT ngày 10/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo KTTV; Thông tư thay thế Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát KTTV.

Tổng cục KTTV tích cực tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến dự thảo văn bản QPPL do các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ ngành khác chủ trì soạn thảo.

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: