Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở

Đăng ngày: 10-05-2022 | Lượt xem: 2740
Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 01-CTr/BDVTW ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Công văn số 87-CV/BCSĐTNMT ngày 13/8/2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Công văn số 208-CV/ĐU ngày 20/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục về việc đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức theo tình thần chỉ đạo của Đảng ủy Bộ tại Nghị quyết số 341-NQ/ĐU ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ”.

Vận động toàn thể công chức, viên chức hưởng ứng, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua: Toàn Ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả”, hướng tới Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ tại Quyết định số 347/QĐ-BTNMT ngày 06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường” và các phong trào thi đua theo các đợt, theo chuyên đề khác do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.

Gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; nâng cao năng lực quản lý và hiệu quả điều hành của nhà nước, đổi mới lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa và công khai hóa, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", đây là công tác quan trọng trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí; xây dựng cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức đoàn thể vững mạnh toàn diện.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: