Triển khai thực hiện chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày: 13-12-2021 | Lượt xem: 528
Triển khai thực hiện chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6167/BTNMT-TTr ngày 11 tháng 10 năm 2021 về việc triển khai thực hiện chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025, Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW và các Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để quán triệt, phổ biến và thực hiện chương trình phòng, chống ma túy gắn với chương trình phòng, chống tội phạm và chương trình phòng, chống mua bán người (có chương trình phòng, chống ma túy kèm theo) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Đặc biệt chú ý tuyên truyền đến mạng lưới đài, trạm ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và các địa bàn trọng điểm có nguy cơ phát sinh các vấn đề liên quan góp phần bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại trụ sở đơn vị và ngay tại địa bàn sinh sống.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy trên Trang Thông tin điện tử của Tổng cục và các trang web chuyên ngành do các đơn vị đang quản lý vận hành. Phát hiện và biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống ma túy.

/upload/files/2021/phong-chong-ma-tuy.pdf

/upload/files/2021/Th%C3%A1ng%2012/qd-1452-ttg-ct-phong-chong-ma-tuy-2021-2025.pdf

/upload/files/2021/Th%C3%A1ng%2012/6167-btnmt-ttr-signed.pdf

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: