Mục đích, yêu cầu trong thực hiện quy chế dân chủ năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 10-05-2022 | Lượt xem: 868
Ngày 05/5/2022, Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã ban hành Quyết định 169/QĐ-TCKTTV về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Tổng cục Khí tượng Thủy văn năm 2022, trong đó tập trung thực hiện mục đích, yêu cầu trong thực hiện quy chế dân chủ năm 2022 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn với các nội dung cụ thể như sau.

Mục đích

Thực hiện đầy đủ, toàn diện, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV).

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị thuộc Tổng cục trong việc thực hiện QCDC trong hoạt động của Tổng cục KTTV.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Yêu cầu

Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục, Tổng cục KTTV; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và của công chức, viên chức trong việc thực hiện dân chủ đối với hoạt động của đơn vị, tổ chức thuộc Tổng cục KTTV.

Bám sát các nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của Bộ Tài nguyên và Môi trường để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế công tác của Tổng cục.

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phải gắn liền với việc đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ quan; gắn việc thực hiện QCDC với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, với công tác cải cách hành chính và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 01-KL/TW của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện 2

Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: