Kết quả đạt được về cải cách thể chế trong triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đăng ngày: 21-12-2021 | Lượt xem: 391
Kết quả đạt được về cải cách thể chế trong triển khai công tác cải cách hành chính năm 2021 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Tổng cục KTTV luôn xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị, do đó đã tập trung chỉ đạo triển khai, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện chương trình công tác và Kế hoạch CCHC năm 2021 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả, đồng thời gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác đánh giá cán bộ đối với người đứng đầu đơn vị, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị với công tác này; tiếp tục hoàn thiện thể chế tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách về KTTV; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, tác phong, lề lối làm việc.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế

- Thực hiện Công văn số 32-CV/BCSĐTNMT ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai công tác kiện toàn bộ máy và Công văn số 2708/BTNMT-TCCB ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của đơn vị, Tổng cục KTTV đã hoàn thiện “Đề án tổ chức bộ máy và mô hình hoạt động của Tổng cục KTTV” trình Bộ xem xét trình Chính phủ.

- Triển khai xây dựng Đề án “Tăng cường công tác KTTV đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, phát triển bền vững, góp phần bảo đảm an ninh của đất nước”. Đã trình Ban cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Tờ trình số 79-TTr/BCSĐBTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2021 trình Ban Bí thư xem xét, ban hành. Hiện nay, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ký ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác KTTV đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia”.

- Thực hiện Quyết định số 3027/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục đã triển khai xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển Ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành tại Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2021. Hiện nay, Tổng cục đang xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để trình ban hành.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; căn cứ phê duyệt Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục đã xây dựng nội dung, dự toán nhiệm vụ trình và đã được Bộ phê duyệt dự toán tại Quyết định số 1314/QĐ-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2021; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1752/QĐ-BTNMT ngày 13 tháng 9 năm 2021. Hiện nay Tổng cục KTTV đã phê duyệt theo thẩm quyền Hồ sơ mời thầu (Quyết định số 328/QĐ-TCKTTV ngày 14 tháng 10 năm 2021) và triển khai các thủ tục tiếp theo.

- Thực hiện Quyết định số 2950/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công văn số 7374/BTNMT-PC ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Công văn số 272/BTNMT-VP ngày 20 tháng 01 năm 2021 về Chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công văn số 3971/BTNMT-PC ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ Tổng cục KTTV được giao tại các văn bản trên cụ thể như sau:

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cấp độ rủi ro thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai: Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021.

+ Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 08/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021.

+ Thông tư quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm KTTV quốc gia: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 13/2021/TT-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2021.

+ Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2021.

+ Thông tư quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-zôn và bức xạ cực tím; Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng; Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng trên cao; Thông tư quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng: đang được thực hiện theo đúng tiến độ.

- Ban hành Quyết định theo thẩm quyền: thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật về lĩnh vực quan trắc KTTV (trong đó tập trung sửa Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định nội dung quan trắc KTTV đối với trạm thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia và Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm KTTV); quy định về phân cấp trách nhiệm ban hành bản tin dự báo, cảnh báo KTTV trong điều kiện bình thường và trong điều kiện nguy hiểm (Quyết định số 309/QĐ-TCKTTV ngày 30 tháng 9 năm 2021; Quyết định số 221/QĐ-TCKTTV ngày 30 tháng 6 năm 2021); Quy chế tạm thời đánh giá chất lượng công tác thông tin, dữ liệu KTTV (Quyết định số 409/QĐ-TCKTTV ngày 17 tháng 11 năm 2021).

Triển khai thi hành pháp luật về KTTV

- Xây dựng Kế hoạch gửi các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

- Thực hiện Công văn số 1009/BTNMT-TTr ngày 5 tháng 3 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấp thuận kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục đã xây dựng kế hoạch chi tiết công tác kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV trên địa bàn 11 tỉnh (Sơn La, Lào Cai, Nam Định, Thái Bình, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long). Bên cạnh đó, Tổng cục KTTV cũng đổi mới phương thức kiểm tra, đã ban hành sổ tay hướng dẫn kiểm tra thi hành pháp luật lĩnh vực KTTV (Công văn số 398/TCKTTV-VP ngày 15 tháng 4 năm 2021) nhằm thống nhất quy trình kiểm tra; tăng cường công tác kiểm tra đột xuất. Tuy nhiên, do tình hình thực tế diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP (cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác), căn cứ ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, Tổng cục đề xuất điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV năm 2021 (đã trình Bộ tại Công văn số 1245/TCKTTV-VP ngày 30 tháng 9 năm 2021) và được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận (Công văn số 7097/BTNMT-TTr ngày 22 tháng 11 năm 2021 về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Bộ), cụ thể giảm 09 tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long. Đến thời điểm báo cáo, Tổng cục đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật KTTV năm 2021 tại tỉnh Sơn La và tỉnh Lào Cai, đã tổ chức kiểm tra tại tỉnh Sơn La, đang hoàn thiện Thông báo kết quả kiểm tra (báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi các đơn vị có liên quan thuộc đối tượng kiểm tra tại văn bản riêng). Đối với tỉnh Lào Cai do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên Tổng cục đã tạm hoãn.

Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Cử hơn 40 cán bộ tham gia Tổ soạn thảo, ban Biên tập xây dựng Chiến lược, văn bản pháp luật của các Bộ, Ngành theo yêu cầu và tham gia xây dựng, góp ý hơn 75 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Bộ, Ngành khác chủ trì xây dựng.

Công tác giáo dục, phổ biến pháp luật gắn với truyền thông KTTV

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về KTTV trong bối cảnh biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin đại chúng; cung cấp thông tin cho các phóng viên, các cơ quan báo chí clip và các bản tin tổng hợp về các cơn bão, các đợt mưa lớn, đợt nắng nóng, các đợt lũ, lũ quét lũ; các bản tin tuần về dự báo nhận định thời tiết trên phạm vi cả nước.

- Tổ chức theo dõi thông tin báo chí và làm điểm tin báo chí hàng ngày về lĩnh vực KTTV nhằm thực hiện tốt công tác tham mưu về xử lý các thông tin báo chí và có biện pháp truyền thông kịp thời cho Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng cục.

- Xây dựng các kịch bản truyền thông trước, trong và sau khi có thiên tai KTTV, đặc biệt là bão, ATNĐ và các thiên tai liên quan; thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí trước, trong và sau khi bão ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dự báo, cảnh báo thiên tai và công tác phòng, chống trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến hưởng ứng 76 năm Ngày truyền thống ngành KTTV Việt Nam năm 2021 đến 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội, ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thực hiện Công văn số 6881/BTNMT-PC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến; được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV phúc đáp kiến nghị của cử tri.

Văn phòng TCKTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: