Tin tức KHCN

Dự án vệ tinh thời tiết không gian Vigil (29/06/2024)

Đề tài, nhiệm vụ

Tổng quan "Nghiên cứu luận cứ khoa học của hệ thống giám sát tác động của biến đổi khí hậu đến các đặc trưng cực trị của các yếu tố khí tượng thủy văn, hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm ở Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế xã hội bền vững" (18/05/2021)

Thư viện điện tử

Sách điện tử: Climatology (Khí hậu học) (14/10/2021)