Sự kiện, ngày lễ KTTV

Giải thưởng về KTTV

Đài KTTV Nam bộ tổ chức Hội thi Quan trắc viên giỏi năm 2019 (14/06/2019)

Thông tin báo chí

Dự báo Khí tượng thủy văn: Việt Nam đang ở đâu? (13/08/2019)