Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai Quyết định số 10/2023/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày: 26-04-2023 | Lượt xem: 2519
Chiều 26/4/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn và Lãnh đạo Tổng cục KTTV đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Hội nghị có sự tham dự của toàn bộ Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV, các Đài KTTV khu vực và các Đài KTTV tỉnh.

Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Giang Đức Chung đã báo cáo kế hoạch thực hiện Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của các đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV: Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục trình Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10/5/2023, hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2023.

Ông Giang Đức Chung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tại cuộc họp

Việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của các tổ chức trực thuộc đơn vị trực thuộc Tổng cục KTTV: Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức trực thuộc đơn vị (cấp phòng) trình Tổng cục KTTV trước ngày 15/5/2023 để xem xét, ban hành, hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2023.

Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp nghiệp trực thuộc Tổng cục KTTV: Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục xây dựng, hoàn hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghề nghiệp của đơn vị trình Tổng cục KTTV trước ngày 30/6/2023.

 Về công tác sắp xếp, bố trí cán bộ: Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Tổng cục; xây dựng phương án điều chuyển, sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp với vị trí việc làm, tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Bố trí, sắp xếp cán bộ, nhất là đối với các vị trí lãnh đạo, quản lý, phải thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, khoa học, đảm bảo tính liên thông trong cơ quan, đơn vị; kết hợp với luân chuyển, chuyển đổi vị trí theo quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xử lý hài hòa, hợp lý việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ hiện đang thực hiện nhiệm vụ, công việc ở các lĩnh vực, đơn vị với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, chất lượng.

Về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin: Các đơn vị dự kiến sáp nhận, kiện toàn, tiếp nhận có văn bản báo cáo Tổng cục (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) phương án bàn giao tài chính, tài sản, cơ sở nhà đất và các tài sản liên quan khác, hoàn thành trước ngày 20/5/2023.

 Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng cục và các đơn vị có liên quan tham mưu, trình Tổng cục: Phương án bố trí, điều chuyển cơ sở nhà, đất và phòng làm việc, các tài sản liên quan khác của các đơn vị sáp nhập, kiện toàn và các đơn vị khác có liên quan; báo cáo Tổng cục trước 20/5/2023. Phương án tiếp nhận cơ sở nhà, đất và các tài sản liên quan khác của Trung tâm Hải văn về Tổng cục; báo cáo Tổng cục trước 20/5/2023.

Văn phòng Tổng cục chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan (các đơn vị sáp nhập, kiện toàn, tiếp nhận) tổng hợp thông tin, đề xuất với Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường để bổ sung, cập nhật hệ thống hồ sơ công việc của các đơn vị trực thuộc Tổng cục phù hợp với cơ cấu tổ chức mới; hoàn thành đồng thời với thời điểm quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị có hiệu lực thi hành.

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án tiếp nhận, bàn giao về trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo thông tin thông suốt, ổn định để phục vụ công tác chuyên môn của các đơn vị sáp nhập, kiện toàn, tiếp nhận, hoàn thành trước ngày 20/5/2023.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ và bổ sung các ý kiến để hoàn thiện Kế hoạch triển khai Quyết định 10/2023/QĐ-TTg.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Trần Hồng Thái nhấn mạnh để ban hành được Quyết định như ngày hôm nay là sự cố gắng phấn đấu, đoàn kết, thống nhất của toàn thể các cán bộ ngành KTTV đặc biệt là sự chia sẻ ý tưởng, khó khăn của các cán bộ KTTV. Thành tựu ngày hôm nay là thành tựu chung của ngành KTTV, là tiền đề để ngành ngày càng phát triển.

Đối với Kế hoạch triển khai của Vụ Tổ chức cán bộ, ông đề nghị đơn vị tiếp tục chủ trì phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổng hợp các ý kiến về kế hoạch tài chính, tổ chức Đảng ủy, đoàn thể… Các đơn vị, các Đài KTTV khu vực, tỉnh chủ động rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức phòng ban báo cáo lại Vụ trước 15/5. Đối với công tác sắp xếp cán bộ: Xây dựng phương án triển khai, quy trình bổ nhiệm, xây dựng lộ trình cụ thể đặc biệt là các đơn vị sáp nhập đảm bảo cho việc chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

Toàn cảnh cuộc họp

Tạp chí KTTV

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: