Hội nghị Tổng kết tình hình Khí tượng Thủy văn năm 2023; nhận định tình hình mưa, lũ năm 2024 và đánh giá thực thi pháp luật khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ.

Đăng ngày: 15-04-2024 | Lượt xem: 890
Chiều ngày 12 tháng 04, tại An Giang, Đài Khí tượng thuỷ văn (KTTV) khu vực Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình Khí tượng KTTV năm 2023; nhận định tình hình mưa, lũ năm 2024 và đánh giá thực thi pháp luật KTTV.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị với các nội dung: Đánh giá tình hình kiểm tra thi hành pháp luật về KTTV tại địa phương khu vực Nam Bộ, hoạt động mạng lưới trạm KTTV. Dự báo, cảnh báo và thông tin dữ liệu KTTV trên địa bàn tỉnh. Triển khai các quy định pháp luật về lĩnh vực KTTV như Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và pháp luật về KTTV, biến đổi khí hậu; thực hiện các biện pháp phát triển hoạt động phục vụ, dịch vụ KTTV trên địa bàn; Quản lý hoạt động của các chủ công trình phải quan trắc KTTV; Công tác quản lý đối với các trạm KTTV thuộc hệ thống trạm KTTV quốc gia trên địa bàn tỉnh; Quản lý hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV của tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia; Thực hiện quy định về truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV và việc sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo KTTV; Hoạt động khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV; xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Tổ chức thực hiện Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước; Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật về KTTV trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Ngọc Quyền, Giám đốc Đài KTTV khu vực Nam Bộ, đơn vị đồng chủ trì tuyên bố lý do tổ chức Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Hoàng Đức Cường đề nghị Đài KTTV khu vực Nam Bộ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung theo Chỉ Thị 11/CT-TTg, các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ TNMT, Tổng cục KTTV về công tác dự báo, cảnh báo thời tiết, hạn, mặn ở khu vực Nam Bộ. Đặc biệt là cập nhật kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo nắng nóng, hạn, mặn, dông, sét trong những tháng cao điểm mùa khô, chuyển mùa; Tiếp tục bám sát yêu cầu của địa phương để công tác dự báo phục vụ tốt hơn.  Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thuỷ văn trên địa bàn; kịp thời đưa ra các bản tin cảnh báo, dự báo sớm nhất, tin cậy nhất về các hiện tượng KTTV nguy hiểm; Tiếp tục thực hiện cụ thể hoá bản tin dự báo thời tiết nguy hiểm đến từng địa phương, khu vực; cải tiến nội dung, hình thức bản tin cảnh báo, dự báo phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội của địa phương; Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ AI để nâng cao chất lượng bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai và đa dạng hoá các phương án truyền bản tin đến cơ quan chỉ đạo công tác PCTT; Tăng cường công tác phối hợp với các cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài nước, mở rộng cung cấp các dịch vụ KTTV đáp ứng yêu cầu xã hội.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các cơ quan báo, đài phát thanh và truyền hình và các hội nghị, hội thảo về các hiện tượng KTTV, nhất là các hiện tượng KTTV nguy hiểm, về cách sử dụng các bản tin dự báo, cảnh báo KTTV một cách đúng đắn, hiệu quả.

Đồng thời, Ông Hoàng Đức Cường đề nghị các Sở, ban ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với Đài KTTV khu vực Nam Bộ, các Đài KTTV tỉnh tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 9 năm 2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thuỷ văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, trọng tâm là vấn đề hiện đại hóa mạng lưới quan trắc, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và đào tạo nguồn nhân lực để đáp ừng yêu cầu công tác KTTV trong thời kỳ mới, Theo đó phối hợp chặt chẻ với Đài KTTV khu vực Nam Bộ, các Đài KTTV tỉnh trong việc tiếp nhận, truyền tải thông tin dự báo, cảnh báo đến cộng đồng xã hội. Chủ động tham mưu cho lãnh đạo địa phương chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng ngừa từ sớm, từ xa và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định đời sống, sinh kế của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước; Tiếp tục quan tâm triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và kịp thời ban hành các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực KTTV trên địa bàn địa phương quản lý. Tăng cường hơn nữa việc giám sát thực hiện về thì hành pháp luật KTTV; Các Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tiếp tục chủ động tham mưu cho lãnh đạo địa phương về xây dựng một đề án tổng thể phát triển mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng, nâng cao năng lực quản lý và phục vụ công tác dự báo, cảnh báo, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục rà soát, cập nhật danh mục các công trình phải quan trắc KTTV theo quy định tại Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật KTTV; Phối hợp trong việc kiểm tra thi hành pháp luật KTTV tại các địa phương ở khu vực Nam Bộ, cụ thể năm 2024 sẻ thực hiện tại các địa phương: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, An Giang.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: