Gia Lai triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW

Đăng ngày: 20-05-2022 | Lượt xem: 322
Ngày 20/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 1013/CTr-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 07/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Mục đích nhằm Nghiên cứu, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 497/QĐ-TTg và Kế hoạch số 57-KH/TU tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tầng lớp Nhân dân đối với công tác KTTV trong chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xác định toàn diện các nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức đối với công tác KTTV. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác KTTV trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ thiết thực đời sống dân sinh.

Một số nhiệm vụ cụ thể:

Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác KTTV

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức triển khai quán triệt thực hiện nghiêm Quyết định số 497/QĐ-TTg và Kế hoạch số 57-KH/TU theo quy định.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tập trung triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác KTTV, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân và cộng đồng, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác KTTV trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ thiết thực đời sống dân sinh.

Thường xuyên phố biến, tuyên truyền nội dung của Quyết định số 497/QĐ-TTg và Kế hoạch số 57-KH/TU gắn với các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác KTTV đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân; đề cao và phát huy vai trò của công tác KTTV trong dự báo, cảnh báo thiên tai, giám sát, thích ứng với biến đổi khí hậu ở địa phương, để có các biện pháp, cách thức phòng ngừa, ứng phó giảm thiểu tác động của thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương.

Hoàn thiện hệ thống quan trắc, thông tin, nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV, giám sát biến đổi khí hậu

Triển khai thực hiện có hiệu quả về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định của Luật Khí tượng thủy văn năm 2015; Nghị định số 38/2016/NĐ-CP; Nghị định số 48/2020/NĐ-CP và Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg. Trong đó, thông tin dự báo, cảnh báo KTTV, giám sát biến đổi khí hậu phải được cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác; nhất là nguy cơ xảy ra các hiện tượng KTTV nguy hiểm, bất thường đến các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư để chủ động phòng tránh và có biện pháp ứng phó hiệu quả, giảm thiểu được tác động tiêu cực của thiên tai.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung các trạm quan trắc KTTV tại các khu vực trọng yếu, các vùng thường xảy ra thiên tai vào quy hoạch mạng lưới trạm quan trắc KTTV quốc gia.

Các sở, ngành, đơn vị nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động KTTV; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin, dữ liệu KTTV, kết nối liên thông giữa các sở, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan để quản lý các hoạt động thông tin chuyên ngành và tuyên truyền về KTTV trên địa bàn tỉnh.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống mạng lưới trạm quan trắc KTTV hiện có, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo KTTV; đặc biệt là dự báo sớm các khả năng xuất hiện và diễn biến các tình huống bất thường về thời tiết, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp; tăng cường đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác dự báo, quan trắc, thông tin dữ liệu KTTV đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong tình hình mới. Ưu tiên phát triển công trình KTTV tại các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai, chịu tác động lớn của biến đổi khí hậu, các khu vực có dân cư tập trung, khu vực kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thiện và thực hiện pháp luật về KTTV

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Khí tượng thủy văn năm 2015 và các quy định pháp luật có liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, đánh giá việc thực hiện pháp luật về KTTV làm cơ sở đề xuất, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan bảo đảm phù hợp, thống nhất, khắc phục chồng chéo, tạo pháp lý đầy đủ, khả thi, thuận lợi trong việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác KTTV, nhằm tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác KTTV.

Các sở, ban, ngành theo chức năng quản lý nhà nước được giao rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành có liên quan đến hoạt động KTTV; triển khai việc lồng ghép, khai thác, sử dụng thông tin, số liệu KTTV, kết quả giám sát biến đổi khí hậu, áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật vào công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh phải đảm bảo tính chính thống, chính xác một cách đồng bộ.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực KTTV

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Tây Nguyên triển khai thực hiện nhiệm vụ KTTV được thuận lợi, bảo đảm phù hợp với yêu cầu về công tác KTTV của tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về KTTV của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về KTTV, đặc biệt là các hành vi vi phạm hành lang kỹ thuật công trình KTTV trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên và các đơn vị có liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động KTTV của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên và các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai xây dựng các chương trình tài liệu giảng dạy, tổ chức lồng ghép, tích hợp liên môn kiến thức cơ bản về KTTV trong các bậc học thuộc một số môn học phù hợp với đặc điểm từng địa phương theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Sở Công Thương tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thanh, kiểm tra đôn đốc các chủ công trình quản lý, khai thác hồ chứa thủy điện triển khai lắp đặt các thiết bị quan trắc KTTV, nhằm đảm bảo quản lý vận hành an toàn hồ chứa theo quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa, Luật Khí tượng thủy văn và các quy định pháp luật có liên quan.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thanh, kiểm tra đôn đốc các chủ công trình quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi triển khai lắp đặt các thiết bị quan trắc KTTV theo quy định hiện hành; triển khai ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng; thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý rủi ro thiên tai để phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, tiếp tục rà soát đề xuất đầu tư theo lộ trình các trạm KTTV nhất là các trạm đo mưa nhân dân để phục vụ công tác dự báo, cảnh báo mưa, lũ để phục vụ công tác cảnh báo sớm và công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác KTTV của tỉnh gắn với đổi mới phương thức hoạt động hiệu quả, thiết thực; đảm bảo theo nguyên tắc không tăng thêm đầu mối và biên chế.

Các sở, ngành tập trung triển khai hiệu quả các dự án liên quan đến đầu tư cho mạng lưới quan trắc KTTV trong Kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 đã được phê duyệt tại các Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 và Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đề xuất cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí danh mục, ngân sách cho các dự án hiện đại và phát triển mạng lưới quan trắc KTTV trong Kế hoạch đầu tư trung hạn các giai đoạn tiếp theo.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực dành cho công tác KTTV

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể, ưu tiên bố trí ngân sách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm tập trung tăng cường nguồn lực để thực hiện hoạt động KTTV.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn cơ chế huy động, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào lĩnh vực KTTV, tiếp nhận các nguồn vốn hợp pháp (từ các nguồn vốn khác nhau) phục vụ cho hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác KTTV.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án nhằm tăng cường công tác KTTV thuộc phạm vi quản lý, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia hình thành thị trường dịch vụ, công nghệ KTTV phục vụ nhu cầu của các ngành, các cấp, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực KTTV

 Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan tiếp tục ưu tiên nguồn lực để triển khai các chương trình, đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ về KTTV để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động KTTV phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững cũng như công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực KTTV, đặc biệt với các cơ quan, đơn vị KTTV của Trung ương và các tỉnh lân cận; ưu tiên các hoạt động hợp tác trong nghiên cứu phục vụ quan trắc, đo đạc và chia sẻ thông tin, dữ liệu KTTV trên phạm vi tỉnh.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên tăng cường ứng dụng có hiệu quả các kết quả nghiên cứu của các đề tài, chương trình, dự án khoa học, công nghệ cao trong quan trắc, dự báo, cảnh báo KTTV phục vụ phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh; phối hợp tham gia điều tra diễn biến thiên tai có nguồn gốc từ KTTV.

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: