Quy tắc ứng xử của công chức lãnh đạo, viên chức quản lý

Đăng ngày: 07-04-2023 | Lượt xem: 1955
Tổng cục Khí tượng Thủy văn ban hành công văn 366/TCKTTV-TCCB đề nghị các cấp ủy đảng, người đứng đầu tổ chức, các đoàn thể thuộc Tổng cục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Quy tắc ứng xử của công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường theo quyết định số 4038/QĐ-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Toàn văn quyết định số 4038/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về  Quy tắc ứng xử của công chức lãnh đạo, viên chức quản lý thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

/upload/files/2023/BTNN/Th%C3%A1ng%204/2022-quyet-dinh-quy-tac-ung-xu-4038-qd-btnmt-signed-(1).doc

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: