"Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2022

Đăng ngày: 13-05-2022 | Lượt xem: 2338
Với chủ đề "Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn", Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 2488/BTNMT-TCCB phát động "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2022 nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, các đơn vị, đoàn thể, gia đình, xã hội và người cao tuổi về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động.

Thực hiện Quyết định số 544/QĐ-TTg ngày 25/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ lấy tháng 10 hàng năm là "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" và Công văn số 01/CV-UBQGNCT ngày 22/3/2021 của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" năm 2022.

Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi, chế độ chính sách liên quan đến Người cao tuổi theo quy định như: Luật người cao tuổi, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến người cao tuổi (các Quyết định: số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030; số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025; số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030); v.v.

Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2022 như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, tờ rơi, áp phích tuyên truyền… về các nội dung liên quan; các hoạt động có thể tổ chức riêng hoặc lồng ghép với các hoạt động chuyên môn khác phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Việc triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam cần tuân thủ nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ, địa phương và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị, tổ chức trực thuộc Bộ có chức năng, nhiệm vụ về công tác báo chí, tuyên truyền, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về việc triển khai Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2022; đăng tải, gửi tin, bài về hoạt động triển khai vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2022 của Bộ trên các cơ quan thông tấn báo chí.

Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trực thuộc tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giám sát các công đoàn viên, đoàn viên thanh niên hưởng ứng, tham gia thực hiện công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, hoạt động góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Tạp chí KTTV tổng hợp

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: