Thông tư 22/2022/TT-BTNMT, Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn

Đăng ngày: 18-01-2023 | Lượt xem: 1717
Thông tư 22/1022/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 06 năm 2023 và thay thế Thông tư số 26/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành QCVN 47:2012/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn.

Toàn văn Thông tư 22/2022/TT-BTNMT, Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn

/upload/files/2023/22-2022-tt-btnmt-signed.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: