Trồng cây gây rừng: Bộ TN-MT sẽ tôn vinh các sáng kiến, cách làm hay

Tư lệnh ngành tài nguyên và môi trường cho biết sẽ sớm có tổng kết, đánh giá cũng như đưa ra các hình thức ghi nhận, tôn vinh sáng kiến, cách làm hay trong hoạt động trồng cây xanh.

Ngày đăng: 10/02/2022

Phát động cuộc thi “Cùng nhau luyện tập, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam (3/10/1945- 3/10/2021); Nhằm nêu cao tầm quan trọng của việc rèn luyện sức khỏe đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động công tác tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV). Công đoàn Tổng cục KTTV phối hợp Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động cuộc thi “Cùng nhau luyện tập, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

Ngày đăng: 20/09/2021

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05

Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Ngày đăng: 24/08/2021

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, ngày 17-4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Tổng cục Khí tượng Thủy văn xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngày đăng: 24/08/2021

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2021) và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021), Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam." Trang thông tin điện tử tổng hợp của Tổng cục Khí tượng Thủy văn trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:

Ngày đăng: 24/08/2021

Tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục học tập và làm theo Bác

Sau hơn 5 năm triển khai, tuổi trẻ Việt Nam ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt, có tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp với khát vọng cống hiến vì tương lai tươi sáng của dân tộc; sống nhân ái, sẻ chia, tương thân, tương ái, vì cộng đồng, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Ngày đăng: 26/05/2021

Để sức sống, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn!

Tư tưởng Hồ Chí Minh không những có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của cách mạng Việt Nam mà còn góp phần tích cực trong các bước tiến của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Đây là nhân tố không thể thiếu trong tư duy và hành động của toàn Đảng, toàn dân Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn tới.

Ngày đăng: 12/05/2020

Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh là không thể phủ nhận!

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thể kỷ qua. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam"[1].

Ngày đăng: 09/04/2020

Người được Hồ Chủ tịch nể trọng vì học vấn

Trong thư mời tham gia công việc "trừ họa cho nước nhà", Hồ Chủ tịch viết: "cụ Bùi Bằng Đoàn là người học vấn cao siêu, kinh nghiệm phong phú".

Ngày đăng: 19/09/2019

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng nền văn hóa mới, con người mới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng nền văn hóa mới, con người mới.

Ngày đăng: 24/06/2019

Hồ Chí Minh – tấm gương lớn về sự nêu gương

Tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu gương thể hiện rất phong phú, sinh động, rộng lớn, cụ thể, thống nhất trong mọi suy nghĩ, hành động, lời nói, việc làm từ nhỏ đến lớn, kết tinh thành những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những việc lớn liên quan tới vận mệnh lịch sử dân tộc, Hồ Chí Minh nói là làm, làm bằng được.

Ngày đăng: 19/05/2019

Đoàn kết làm nên sức mạnh của Đảng!

(TG)- Xây dựng và củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ gìn truyền thống cực kỳ quý báu đó “như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết của toàn dân tộc theo lời Hồ Chí Minh căn dặn trong Di chúc là một trong những thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam do Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện.

Ngày đăng: 10/04/2019

Bác Hồ viết Di chúc - văn kiện lịch sử vô giá

Năm 2019, tròn 50 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa và Người để lại cho chúng ta bản Di chúc thiêng liêng - văn kiện lịch sử vô giá.

Ngày đăng: 28/03/2019

Bộ TN&MT: Đẩy mạnh hưởng ứng tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(TN&MT) - Bộ TN&MT chỉ thị và quán triệt các đơn vị tăng cường tuyên truyền nhằm động lực, khí thế và quyết tâm chính trị trong toàn ngành để tập trung thực hiện đạt hiệu quả cao các mục tiêu, nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận có liên quan của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu (Công văn số 1346/BTNMT-TĐKTTT).

Ngày đăng: 27/03/2019

Thủ tướng Chính phủ: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 08/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày đăng: 20/09/2016

Quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW: tiếp tục tạo sự lan toả sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày đăng: 31/08/2016