Thành lập Hội đồng nghiệm thu theo niên độ năm 2019 dự án “Xây dựng hệ thống hỗ trợ dự báo thời tiết điểm và thiên tai khí tượng thủy văn cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ” do Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ thực hiện

Đăng ngày: 30-12-2019 | Lượt xem: 1649

Căn cứ Quyết định số 03/2018/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-KTTVQG ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia về việc phê duyệt nội dung và dự toán dự án “Xây dựng hệ thống hỗ trợ dự báo thời tiết điểm và thiên tai khí tượng thủy văn cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ”;
Căn cứ Quyết định số 2536/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ chuyên môn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 2537/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế kiểm tra, nghiệm thu nhiệm vụ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Căn cứ Quyết định số 2539/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Xét hồ sơ kèm theo Văn bản số 939/ĐKVĐBBB ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ về việc đề nghị nghiệm thu niên độ năm 2019 các hạng mục công việc, sản phẩm dự án “Xây dựng hệ thống hỗ trợ dự báo thời tiết điểm và thiên tai khí tượng thủy văn cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính quyết định Thành lập Hội đồng nghiệm thu theo niên độ năm 2019 dự án: “Xây dựng hệ thống hỗ trợ dự báo thời tiết điểm và thiên tai khí tượng thủy văn cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ” do Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ thực hiện, gồm 09 ông (bà); Hội đồng nghiệm thu có trách nhiệm đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện, số lượng, hạng mục công việc đã thực hiện của dự án nêu tại Điều 1 và kiến nghị cụ thể đề làm cơ sở Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn xem xét, quyết định.

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: