THÔNG BÁO HỘI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN VIỆT NAM

Đăng ngày: 01-07-2019 | Lượt xem: 5017

Trong những năm vừa qua ngành KTTV đã được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, đầu tư các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng công tác dự báo khí tượng thủy văn, điều này đã được cụ thể hóa bằng các quy hoạch, chương trình, chiến lược, như: Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đến năm 2020, Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2020, Đề án hiện đại hóa công nghệ dự báo và mạng lưới quan trắc KTTV; cùng với đó có các luật như: Luật KTTV, Luật Phòng, chống thiên tai...

Với tính chất, đặc điểm và tình hình thực tế của các hiện tượng thời tiết, thủy văn hiện nay, công tác KTTV ngày càng phải phục vụ có hiệu quả cho công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Bên cạnh việc tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước về KTTV thì cần thiết phải có một tổ chức về KTTV để tập hợp những cán bộ, công dân, doanh nghiệp có năng lực, nhiệt huyết về công tác KTTV, cùng đóng góp những kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, kết quả nghiên cứu khoa học... góp phần cùng các cơ quan nhà nước không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của ngành KTTV.

Từ các điều kiện, yêu cầu của thực tiễn và căn cứ pháp lý hiện hành, thực hiện chủ trương của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục KTTV đã phối hợp với các đơn vị chức năng và tổ chức, cá nhân có liên quan tiến hành thành lập Ban vận động thành lập Hội KTTV Việt Nam. Mục đích của Hội KTTV Việt Nam trên tinh thần đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của các tổ chức và cá nhân quan tâm, hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác KTTV nhằm: nêu cao nhiệt tình và ý thức trách nhiệm nghề nghiệp; trao đổi thông tin và kinh nghiệm, trau dồi nghề nghiệp; tư vấn chuyên ngành và thẩm định xã hội; mở rộng hợp tác khoa học và công nghệ, liên kết đầu tư vì sự nghiệp phát triển, nâng cao hiệu quả công tác khí tượng thủy văn tại Việt Nam và tăng cường hợp tác quốc tế với tổ chức, cá nhân, Hội, Hiệp hội khí tượng thủy văn các nước trong khu vực và trên thế giới.  Trên cơ sở đó, sau khi hoàn thành các thủ tục, quy trình theo quy định, tháng 5/2019 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã quyết định cho phép thành lập Hội KTTV Việt Nam.

Sau khi ra đời Hội sẽ tiến hành các kỳ đại hội để thông qua các quy tắc hoạt động mà pháp luật Việt Nam cho phép và bầu ra chủ tịch cũng như các ban để hỗ trợ phối hơp (nếu có). Kỳ đại hội đầu tiên được diễn ra trong tháng 7 năm 2019 như sau:

Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam:

Thời gian: 8 giờ 30 phút, thứ 7, ngày 06 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm: Tầng 15, trụ sở Tổng cục Khí tượng Thủy văn, số 8 phố Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Để công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chu đáo, mọi thắc mắc xin liên hệ bà Đỗ Thị Thu Huyền, điện thoại: 098.909.6266, Email: huyenldtl@gmail.com

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: