Phân chia 8 vùng ảnh hưởng của bão trên lãnh thổ Việt Nam

Phân chia 8 vùng ảnh hưởng của bão trên lãnh thổ Việt Nam

Ngày đăng: 16/06/2021

Tài liệu hướng dẫn dạy và học về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Tài liệu hướng dẫn dạy và học về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Ngày đăng: 16/06/2021

Tổng cục Khí tượng Thủy văn triển khai thực hiện Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

Ngày 22 tháng 4 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai (sau đây viết tắt là Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg)

Ngày đăng: 25/05/2021

Các loại thiên tai được dự báo, cảnh báo và truyền tin

Ngày 22/4/2021 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai phục vụ hoạt động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam.

Ngày đăng: 28/04/2021

Những điểm mới trong Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai

Những điểm mới trong Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

Ngày đăng: 27/04/2021