Hạn, mặn đồng bằng sông Cửu Long: Lúa chết hàng loạt, nước sạch cạn khô