Đại hội Công đoàn Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn lần thứ III

Đăng ngày: 30-05-2023 | Lượt xem: 2457
Chiều ngày 30/5/2023, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng cục Khí tượng Thủy văn đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên (CSTV) Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn (KTTV) lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành KTTV nói riêng đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Viên chức Việt Nam và chào mừng Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng cục KTTV lần thứ VII.

Báo cáo tại Đại hội, Công đoàn CSTV Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV cho biết: Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Công đoàn Trung tâm đã sát sao chỉ đạo các tổ Công đoàn tiếp tục tổ chức, động viên cán bộ, viên chức và người lao động (CBVCLĐ) ra sức thi đua lao động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh; tham gia có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí; tích cực xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Chú trọng Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ CBVCLĐ

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động CBVCLĐ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và nội quy của cơ quan đã được tiến hành thường xuyên, làm cho mọi đoàn viên Công đoàn, mọi cán bộ công chức và người lao động luôn nhận rõ vai trò trách nhiệm của mỗi người trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, trong phong trào thi đua và tinh thần xây dựng đơn vị, xây dựng tập thể, từ đó chấp hành tốt kỷ luật lao động, chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, ra sức phấn đấu để trở thành người cán bộ, viên chức “Trung thực - Trách nhiệm - Liêm chính -  Sáng tạo”…. Đặc biệt, công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được 100% Đoàn viên Công đoàn hưởng ứng; kiên quyết chống các tệ nạn xã hội trong cơ quan, mở rộng dân chủ cơ sở, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, bảo vệ của công, thực hiện nghiêm Quy chế khoán chi và Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, nâng cao ý thức CBVCLĐ trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,...

Phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo trong CBVCLĐ sôi nổi

Một trong những nhiệm vụ chính của Công đoàn là phối hợp với chính quyền tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Ngay trong những tháng đầu năm, Ban Giám đốc trung tâm đã giao kế hoạch công tác cụ thể cho từng phòng. Với tinh thần thi đua sôi nổi, đại bộ phận đoàn viên đã vượt mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống, luôn cố gắng học hỏi, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong nhiệm kỳ 2019-2023 đoàn viên, người lao động trong toàn Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV đã hăng hái thi đua lao động, nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đẩy nhanh kế hoạch hiện đại hóa ngành. Tổng số sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong giai đoạn 2019-2022 của đoàn viên, người lao động thuộc Trung tâm là 7 sáng kiến.

Từ các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, viên chức và lao động vươn lên nắm bắt kịp thời kiến thức khoa học công nghệ mới, tham gia công tác quản lý, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều tập thể và cá nhân đã được tặng Giấy khen, Bằng khen của Công đoàn các cấp, cụ thể như sau: Năm 2019: 02 tập thể và 03 cá nhân được Công đoàn Bộ TNMT tặng Bằng khen, 03 tập thể và 02 cá nhân được Công đoàn Tổng cục KTTV tặng Giấy khen. Năm 2020: 02 tập thể và 03 cá nhân được Công đoàn Bộ TNMT tặng Bằng khen, 02 tập thể và 03 cá nhân được Công đoàn Tổng cục KTTV tặng Giấy khen. Năm 2021: 02 tập thể và 03 cá nhân được Công đoàn Bộ TNMT tặng Bằng khen, 02 tập thể và 03 cá nhân được Công đoàn Tổng cục KTTV tặng Giấy khen. Năm 2022: Trình Công đoàn Tổng cục KTTV xem xét và đề nghị Công đoàn Bộ TNMT tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân; Trình Công đoàn Tổng cục KTTV tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân.

 Công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trung tâm đều đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh, trên 90% các Tổ Công đoàn trực thuộc đạt Công đoàn vững mạnh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn được Công đoàn Trung tâm chú trọng. Hàng năm Công đoàn Trung tâm đều cử cán bộ Công đoàn tham gia tập huấn do Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn Tổng cục KTTV tổ chức. Nhờ vậy, kiến thức và kỹ năng hoạt động của đội ngũ Công đoàn được nâng lên, góp phần làm cho hoạt động của Công đoàn Trung tâm sôi nổi, có nề nếp.

Công tác phát triển đoàn viên được thực hiện theo Nghị quyết số 4b/NQ-CĐVC ngày 02 tháng 7 năm 2009 của Công đoàn Viên chức Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2019-2023 Công đoàn Trung tâm đã kết nạp được 03 đoàn viên mới.

Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVCLĐ

Với nhận thức sâu sắc rằng: Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CBVCLĐ là nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn, nên trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Trung tâm đã cùng chính quyền thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách có liên quan đến CBVCLĐ như: Chế độ nghỉ hưu, về chế độ nâng bậc lương, chế độ phụ cấp của CBVCLĐ hàng năm,…

Luôn quan tâm động viên CBVCLĐ phát huy tinh thần trách nhiệm. Phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị CBVCLĐ theo đúng quy định, tham gia xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy định quản lý đơn vị, thanh lý tài sản công đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch góp phần mang lại bầu không khí phấn khởi, đoàn kết, động viên CBVCLĐ trong việc xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.

Những vấn đề về chế độ tiền lương như: Nâng bậc, nâng lương đúng thời hạn, xét nâng lương trước thời hạn, chuyển đổi lương mới đã được thực hiện tương đối kịp thời và đúng đối tượng. Các vấn đề về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được đơn vị quan tâm.

Với chức năng, trách nhiệm của mình, những năm qua Công đoàn Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV đã làm việc thiết thực, có hiệu quả nhằm phát huy quyền làm chủ, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVCLĐ, nâng cao hiệu quả các hoạt động xã hội, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, làm cho đoàn viên Công đoàn tin tưởng, gửi gắm tâm tư tình cảm, nguyện vọng với tổ chức Công đoàn.

Ông Trần Văn Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV phát biểu tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục KTTV phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng cục KTTV đánh giá rất cao các hoạt động, kết quả của Công đoàn Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV trong nhiệm kỳ vừa qua. Công đoàn đã tham gia nhiệt tình vào các hoạt động phòng trào mà Công đoàn Tổng cục KTTV phát động. Ông nhấn mạnh, chúng ta phải xác định rõ Công đoàn là chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, các đồng chí phải bám sát đường lối chủ trương của Chi bộ, chính quyền để phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cán bộ công nhân viên, người lao động. Ông cũng đề nghị các đồng chí tham dự Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ năng lực phẩm chất, trí tuệ lãnh đạo Ban chấp hành công Đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới ra mắt Đại hội

Sau thời gian làm việc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đồng chí. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Công Đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn CSTV Trung tâm Thông tin và Dữ liệu KTTV.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: