Đại hội đại biểu công đoàn Tổng cục Khí tượng Thủy văn lần thứ VII nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng ngày: 04-07-2023 | Lượt xem: 2437
Ngày 4/7/2023, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng cục Khí tượng Thủy văn tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã được sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Trần Hồng Thái, Bí thư Đảng uỷ, Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV, Các Phó Tổng cục trưởng: Lê Hồng Phong, Hoàng Đức Cường, Đặng Thanh Mai, La Đức Dũng. Đại hội đã được đón đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT cùng lãnh đạo các Công đoàn bạn tới dự và chúc mừng.

Đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT phát biểu tại Đại hội

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Lê Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 tiến hành trong khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ công chức, viên chức và người lao động cả nước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Viên chức Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục KTTV lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của phong trào hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và phương hướng trong nhiệm kỳ tới nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa vai trò hoạt động của công đoàn; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBVCLĐ) ra sức thi đua rèn luyện để ngày càng đáp ứng yêu cầu của xã hội đối với các lĩnh vực hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường nói chung và ngành KTTV nói riêng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Võ Văn Hòa, Chủ tịch công đoàn Tổng cục KTTV cho biết: Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng cục KTTV nhiệm kỳ 2019-2024, Công đoàn Tổng cục KTTV đã sát sao chỉ đạo các Công đoàn CSTV tiếp tục tổ chức, động viên CBVCLĐ ra sức thi đua lao động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn; xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh; tham gia có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí; tích cực xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm 2019-2024, Ngành KTTV đã có nhiều sự thay đổi quan trọng, cũng như có nhiều khó khăn, thách thức, đó là: theo Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ, Tổng cục KTTV tiếp tục được duy trì mô hình tổ chức. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết của Trung ương về kiện toàn, tinh gọn tổ chức, tại Quyết định số 10/2023/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục KTTV trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị bảo đảm kế hoạch theo quy định, trong giai đoạn từ năm 2015 đến hết năm 2022 đã giảm 310 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước;

Về hoàn thiện thể chế, Tổng cục đã đạt được những kết quả quan trọng, nhất là các văn bản mang tầm chiến lược đối với hoạt động KTTV như xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1970/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, của Tổng cục và ngành Tài nguyên và Môi trường, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Tổng cục KTTV, Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, Công đoàn Tổng cục KTTV đã hướng dẫn các công đoàn CSTV tổ chức công tác tuyên truyền, giáo dục trong cán bộ, đoàn viên với nhiều nội dung và hình thức phong phú. Các công đoàn CSTV đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, các chương trình hành động của tổ chức Công đoàn.

 

Đồng chí Võ Văn Hòa, Chủ tịch công đoàn Tổng cục KTTV báo cáo tại Đại hội

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo

Các Công đoàn CSTV đã tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể gắn kết thi đua trong chuyên môn với các phong trào thi đua do Công đoàn các cấp phát động. 100% đơn vị đã đăng ký thi đua với chính quyền ngay từ đầu năm. Phong trào thi đua của các đơn vị đi vào nề nếp. Việc bình xét thi đua cuối năm thực hiện tốt, có tác dụng thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, điển hình như phong trào thi đua trong công tác dự báo, cảnh báo KTTV đã góp phần nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, ghi nhận, đánh giá cao, một số kết quả tiêu biểu như: (i)Năm 2019, trong dự báo hạn mặn, nhờ dự báo sớm nên mặc dù hạn hán và xâm nhập mặn xảy ra với quy mô lớn và mức độ khốc liệt nghiêm trọng nhất trong lịch sử tại Đồng bằng sông Cửu Long (thời gian xâm nhập mặn kéo dài gấp từ 2-2,5 lần, phạm vi ảnh hưởng rộng hơn so với năm 2016), tuy nhiên, mức độ thiệt hại đến sản xuất, dân sinh được giảm thiểu, đặc biệt là thiệt hại về sản xuất nông nghiệp chỉ bằng khoảng 10% so với năm 2016; (ii)Năm 2022, đặc biệt là dự báo sát về cường độ bão số 4 (bão Noru), giúp Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, chính quyền địa phương các cấp, người dân, doanh nghiệp chủ động phòng, chống thiên tai hiệu quả, góp phần giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Với các kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ đã có hàng chục tổ chức công đoàn và hàng trăm cá nhân từ Công đoàn Tổng cục KTTV, các công đoàn trực thuộc đến các tổ công đoàn đã được nhận nhiều danh hiệu khen thưởng của các cấp công đoàn.

Công đoàn luôn quan tâm động viên CBVCLĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng nghiên cứu, phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị CBVCLĐ theo đúng quy định, tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy định quản lý đơn vị, bảo đảm tính dân chủ, công khai, góp phần mang lại bầu không khí phấn khởi, đoàn kết, động viên cán bộ trong việc xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh.                                                      

Công đoàn đã tham gia tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ, quy định của nhà nước có liên quan trực tiếp đến lợi ích của CBVCLĐ như: Khám sức khỏe định kỳ, chế độ đi công tác, chế độ học tập nâng cao trình độ...

Các công đoàn tổ chức chu đáo việc thăm hỏi đoàn viên khi đau ốm, việc hiếu, giúp đỡ các gia đình đoàn viên gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoạn nạn trong đơn vị cũng như thân nhân và cán bộ các đơn vị bạn trong toàn ngành; một số công đoàn tổ chức quỹ để tương trợ, giúp đỡ khi đoàn viên gặp khó khăn đột xuất; thường xuyên quan tâm đến các thương binh, bệnh binh, thân nhân các gia đình chính sách, nhất là trong các dịp ngày lễ, tết, ngày thương binh, liệt sỹ; tổ chức công đoàn các cấp đã quan tâm hỗ trợ các tổ công đoàn có điều kiện sinh hoạt khó khăn,...

Công tác văn thể được công đoàn Tổng cục cũng như các công đoàn CSTV hết sức quan tâm và đã phát triển đều khắp, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tất cả các công đoàn CSTV đều duy trì và tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn nghệ nhân dịp lễ, tết, và các hội nghị sơ kết, tổng kết năm, đại hội đảng, đoàn các cấp tạo không khí vui vẻ trong cơ quan. Tiêu biểu trong hoạt động này là Công đoàn Đài KTTV khu vực Việt Bắc, Công đoàn Đài KTTV khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Công đoàn Đài KTTV khu vực Bắc Trung Bộ, Công đoàn Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ, Công đoàn Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, Công đoàn Trung tâm Quan trắc KTTV, Công đoàn Đài Khí tượng cao không, Công đoàn Liên đoàn Khảo sát KTTV,…

Trong năm 2022, chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đội Văn nghệ của Khối Thi đua số III, nòng cốt là các hạt nhân văn nghệ của công đoàn các đơn vị đã tập luyện và biểu diễn với tinh thần cống hiến và trách nhiệm cao Hội diễn văn nghệ do Bộ tổ chức, được Ban Tổ chức và khán giả đánh giá cao, có tập thể và cá nhân của Tổng cục đã đạt giải thưởng của Hội diễn.

Công đoàn Tổng cục KTTV đã phối hợp với chính quyền, các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hoạt động thể thao chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của ngành cũng như tăng cường các hoạt động giao lưu.

Nhiệm kỳ 2023-2028, đồng chí Võ Văn Hòa cho biết, Công đoàn Tổng cục Khí tượng Thủy văn xác định mục tiêu, phương hướng hoạt cụ thể, đó là: Tiếp tục kiện toàn tổ chức công đoàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng về cơ sở; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Công đoàn Tổng cục đặt chỉ tiêu phấn đấu 100% CBCCVCLĐ được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của công đoàn cấp trên; 100% cán bộ chủ chốt công đoàn được tham gia các lớp tập huấn công tác công đoàn; 100% cán bộ nữ công được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới. Hàng năm có trên 80% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc; từ 80% đến 90% tập thể đạt danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc; 60% Công đoàn CSTV trở lên đạt danh hiệu Công đoàn CSTV vững mạnh xuất sắc.  Phấn đấu trên 75% công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Hàng năm có từ 90% nữ công chức, viên chức và người lao động đạt tiêu chuẩn “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà” các cấp. Phấn đấu hàng năm giới thiệu từ 20-25 đoàn viên ưu tú trở lên để Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&M đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Công đoàn Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã làm được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh, Công đoàn Tổng cục KTTV là tổ chức công đoàn có tầm quan trọng, là hạt nhân, nòng cốt của Công đoàn Bộ TN&MT.

Nhiệm kỳ 2023-2028, bên cạnh những thuận lợi cũng tiềm ẩn những khó khăn, thách thức, vì vậy, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thường xuyên, chủ động đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, nhằm thực hiện có hiệu quả hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục, đồng chí Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV đánh giá cao vai trò của BCH Công đoàn trong việc cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục kiện toàn bộ máy, chung tay xây dựng các tập thể, tổ chức công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc, hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 mà Công đoàn Tổng cục đã đưa ra, đồng thời để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Hồng Phong đề nghị BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 cần thiết thực quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn. Cùng với đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn. Đặc biệt, mọi hoạt động công đoàn tập trung hướng về cơ sở, lấy sự tham gia của công đoàn viên làm thước đo cho chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Đồng chí Lê Hồng Phong cũng đề nghị đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, bầu ra các đồng chí xứng đáng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm, dám đứng ra để bảo vệ quyền và lợi ích của đoàn viên công đoàn tham gia BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu bỏ phiếu Bầu ban chấp hành Khóa mới

Ban chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 với 15 đồng chí. Đồng thời bầu 35 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đại hội đã chia tay các đồng chí thôi không tham gia BCH nhiệm kỳ VII.

Tin bài: Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: