Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022

Đăng ngày: 11-01-2023 | Lượt xem: 1789
Chiều ngày 10/01/2023, Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn dự họp kiểm điểm và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tổng kết đảng năm 2022, Chi bộ nhấn mạnh được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng cục KTTV, Chi ủy Chi bộ đã cùng với toàn thể đảng viên trong Chi bộ đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời luôn phối hợp có hiệu quả với chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ công chức, viên chức, đảng viên trong Chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Vụ Tổ chức cán bộ.

Chi bộ đã tổ chức đầy đủ, kịp thời việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, nhất là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…Triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trọng tâm là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương theo hướng dẫn của Đảng ủy Tổng cục được Chi bộ tiếp tục quan tâm chỉ đạo.

Đồng chí Đỗ Thị Thu Huyền, Phó bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tại Hội nghị

Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, kịp thời quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên trong đơn vị được nâng lên. Trong sinh hoạt Đảng luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; phối hợp, lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là việc tham mưu giúp lãnh đạo Tổng cục rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức, phương án sắp xếp cán bộ của các đơn vị đơn vị dự kiến sáp nhập, kiện toàn, tiếp nhận; công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác phát triển đảng luôn được quan tâm; tham mưu cho Đảng ủy Tổng cục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là việc kết luận tiêu chuẩn chính trị, cập nhật hồ sơ đảng viên vào phần mềm quản lý; duy trì mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị, tạo điều kiện cho các đoàn thể quần chúng tổ chức có hiệu quả các hoạt động đã đề ra.

Về phương hướng công tác năm 2023, Chi bộ Vụ sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị-tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lãnh đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; làm tốt công tác phát triển đảng viên; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo vụ chỉ đạo các đoàn thể đổi mới hoạt động.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực của chi bộ  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong năm 2016, Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ cần đề ra mục tiêu cụ thể trong việc thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng đề án về đào tạo cán bộ trong bối cảnh hiện đại hóa ngành KTTV, chỉ đạo quyết liệt mạnh mẽ trong công tác đào tạo cán bộ, xây dựng vị trí việc làm; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kiểm tra theo các chuyên đề; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền KTTV, nâng cao giá trị hình ảnh người cán bộ KTTV; Nâng cao vai trò của cấp ủy, vai trò của đảng viên để đảng viên đóng góp nhiều ý kiến, trí tuệ, kinh nghiệm trong công tác tham mưu, đề xuất để hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ các chương trình, kế hoạch; phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục KTTV. 

Toàn cảnh Hội nghị

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: