Chi bộ Vụ Kế hoạch Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022

Đăng ngày: 10-01-2023 | Lượt xem: 985
Chiều ngày 10/01/2023, Chi bộ Vụ Kế hoạch Tài chính đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

Thực hiện Công văn số 441-CV/ĐU ngày 14 tháng 11 năm 2022, 456-CV/ĐU ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) về việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2022, báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2023, Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2023.

Đồng chí Hoàng Văn Quản, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì Hội nghị

Xây dựng cơ chế, chính sách về kế hoạch - tài chính

Chi bộ đã rà soát, xây dựng và trình Tổng cục trưởng ban hành Quy chế Nghiệm thu sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên thuộc Tổng cục KTTV tại Quyết định số 270/QĐ-TCKTTV ngày 28 tháng 9 năm 2022 (sửa đổi Quy chế ban hành tại Quyết định số 593/QĐ-TCKTTV ngày 01 tháng 12 năm 2020). Tham gia tổ soạn thảo, xây dựng 04 Thông tư, gồm: dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động mạng lưới trạm KTTV; dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 40/2013/TT-BTNMT ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo KTTV; dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BTNMT ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định nội dung quan trắc KTTV đối với trạm thuộc mạng lưới trạm KTTV quốc gia; dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát KTTV.

Quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, đầu tư và quản lý tài sản của Tổng cục KTTV

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. Hướng dẫn các đơn vị dự toán cấp III xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2023-2025. Chủ trì xây dựng Kế hoạch và Dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2023-2025 của Tổng cục trình Bộ. Đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch và dự toán NSNN năm 2022 ngay sau khi được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giao dự toán NSNN. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng NSNN; chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và dự toán NSNN năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Trình Tổng cục trưởng phê duyệt hoặc trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt theo thẩm quyền về thiết kế, dự toán, điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu,... đối với các gói thầu của 05 Dự án…

Học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng

Chi bộ đã tổ chức đầy đủ, kịp thời việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức gồm: học tập, quán triệt theo hình thức trực tuyến (kết nối với Hội nghị trực tuyến toàn quốc) đối với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong 02 ngày (ngày 27, 28 tháng 3 năm 2022); Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII; quán triệt, triển khai kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đối thoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Chi bộ đã cử 01 đảng viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2022 tại Cửa Lò, Nghệ An do Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Đảm bảo công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ

Năm 2022, chi bộ đã đề nghị Đảng ủy Tổng cục KTTV chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị. Chi ủy đã chuẩn bị Văn kiện, Đề án nhân sự chi ủy tham gia chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08 tháng 02 năm 2022 và tiêu chuẩn cấp ủy viên nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 năm 9 năm 2019 của Bộ Chính trị và tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

 Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng được Chi bộ xác định là nhiệm vụ quan trọng. Các văn bản, tài liệu về công tác đảng nói chung và công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng được Chi bộ quán triệt, phổ biến, quán triệt đầy đủ đến toàn thể đảng viên, để từng đảng viên thực hiện đúng cũng như tuyên truyền, phổ biến cho quần chúng thực hiện đúng các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng Chi bộ vững mạnh trong mọi điều kiện công tác. Năm 2022, Chi bộ đã đề nghị Đảng ủy Tổng cục xem xét, kết luận tiêu chuẩn chính trị cho 09 đảng viên để thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm và xây dựng Đề án cấp ủy của Chi bộ.

Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, kịp thời quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Trong sinh hoạt Đảng luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng và công tác phát triển đảng luôn được quan tâm; chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; duy trì mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị, tạo điều kiện cho các đoàn thể quần chúng tổ chức có hiệu quả các hoạt động đã đề ra.

Về phương hướng công tác năm 2023, Chi bộ Vụ sẽ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị-tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; lãnh đạo tốt việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; làm tốt công tác phát triển đảng viên; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo vụ chỉ đạo các đoàn thể đổi mới hoạt động.

Toàn cảnh cuộc họp

Tạp chí KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: