Đảng ủy Bộ TN&MT tham dự trực tuyến Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng ngày: 25-11-2021 | Lượt xem: 878
Ngày 24/11, tại trụ sở Bộ TN&MT, Đảng ủy Bộ TN&MT đã tham dự trực tuyến Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần tứ XIII của Đảng được truyền hình trực tuyến từ Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Tại điểm cầu Đảng ủy Bộ TN&MT có sự tham gia của Lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Ban tuyên giáo và dân vân Đảng ủy, Ban Tổ chức Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đội ngũ Báo cáo viên cấp Đảng ủy Bộ, công tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Bộ, chuyên viên Văn phòng Đảng – Đoàn thể.

Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai đường lối, chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Từ đó thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa, văn nghệ giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị là dịp cổ vũ, động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động; liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa, văn nghệ trong và ngoài nước tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: