Đảng bộ Tổng cục Khí tượng Thủy văn tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, định hướng trong năm 2022

Đăng ngày: 06-01-2022 | Lượt xem: 1314
Thực hiện Công văn số 450-CV/ĐU ngày 24/11/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về việc gửi báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Sáng ngày 6/1/2022, Đảng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT; Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV phát biểu  tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV đã trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2022.

Hoàn thiện thể chế phục vụ quản lý nhà nước và triển khai thi hành pháp luật về KTTV

Năm 2021, hệ thống pháp luật lĩnh vực KTTV đã được Tổng cục KTTV và các cấp, các ngành quan tâm xây dựng và ban hành tương đối đồng bộ, thông thoáng, thúc đẩy các hoạt động KTTV ngày càng phát triển. Hiện Tổng cục đang tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch mạng lưới trạm KTTV quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đặc biệt Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác KTTV đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.

Tổng cục đã xây dựng Kế hoạch gửi các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai; Chương trình hành động của Tổng cục KTTV thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 777-KH/BCSĐTNMT của Ban Cán sự đảng Bộ TNMT; Quyết định số 1163/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2021 của Bộ trưởng Bộ TNMT về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước…

Bám sát công tác dự báo, cảnh báo và phòng, chống thiên tai KTTV cung cấp kịp thời các bản tin dự báo KTTV, cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cho các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương, các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác chỉ đạo phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Quản lý công tác mạng lưới trạm KTTV quốc gia:  Đảm bảo công tác bảo trì, bảo dưỡng khắc phục khi có sự cố đối với các trạm đo mưa, đo gió và hải văn tự động, duy trì hoạt động ổn định mạng lưới trạm KTTV quốc gia; đảm bảo chất lượng điều tra cơ bản; làm tốt công tác kiểm định phương tiện đo KTTV; hướng dẫn phòng Quản lý lưới trạm của các Đài KTTV khu vực bảo dưỡng và thay thế thiết bị định kỳ; rà soát các quy trình, quy định. Chỉ đạo các Đài KTTV khu vực bảo vệ hành lang kỹ thuật, các tác động ảnh hưởng của phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đến hành lang kỹ thuật trạm.

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV báo cáo tại Hội nghị

Đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống máy chủ, các hệ thống thông tin chuyên ngành KTTV thông suốt trong mọi tình huống; thu thập, xử lý, lưu trữ số liệu KTTV đầy đủ, chính xác; phát báo quốc tế số liệu KTTV thời gian thực đảm bảo đúng quy định của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO); đảm bảo cổng trao đổi thông tin dữ liệu KTTV phục vụ dự báo KTTV giữa các đơn vị trong và ngoài Tổng cục KTTV.

Công tác giáo dục tư tưởng chính trị

Đảng ủy Tổng cục đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, kịp thời quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, qua đó nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Đảng ủy Tổng cục đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện Kết luận số 03-KL/ĐUK ngày 11/12/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng.

Đảng ủy Tổng cục và các cấp ủy trực thuộc đã triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng về hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” gắn các quy định nêu gương.

Năm 2021, Đảng ủy Tổng cục đã cử 32 quần chúng và đoàn viên ưu tú tham dự lớp bồi dưỡng kết nạp đảng; 24 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới; 24 cán bộ đi học học lớp cao cấp, trung cấp luận chính trị. Đặc biệt, Đảng ủy Tổng cục đã tổ chức thành công lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng năm 2021 (ngày 16/12/2021) cho 264/272 đồng chí cán bộ Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra và các Ban của Đảng ủy Tổng cục; cấp ủy, UBKT cấp ủy cơ sở và cán bộ phụ trách công tác đảng của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng cục KTTV về triển khai thực hiện Nghị quyết số 341-NQ/ĐU ngày 23/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TNMT về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về công tác kiện toàn tổ chức bộ máy và sắp xếp, bố trí cán bộ; công tác tổ chức đảng, đảng viên; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với các quy định nêu gương; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng bằng hình thức trực tuyến từ Phòng họp 210 đến Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, các Chi bộ trực thuộc, 08 Đài KTTV khu vực và 32 Đài KTTV các tỉnh trực thuộc Đài KTTV khu vực.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy Tổng cục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; đã ban hành chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 để tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cấp uỷ triển khai thực hiện; việc thực hiện công tác cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và công tác phát triển đảng luôn được Đảng ủy quan tâm; phối hợp, chỉ đạo Tổng cục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, công tác dự báo, cảnh báo, phòng chống thiên tai KTTV, mạng lưới trạm KTTV quốc gia, thông tin và dữ liệu KTTV...; duy trì mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể chính trị, tạo điều kiện cho các đoàn thể quần chúng tổ chức các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Trần Linh, Chánh Văn phòng Tổng cục KTTV đã báo cáo Báo cáo Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển ngành KTTV đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch đã nêu ra các nhóm nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới. Cụ thể: Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về khí tượng thủy văn; Hiện đại hóa hệ thống quan trắc, thông tin dữ liệu, nâng cao năng lực công nghệ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn; Đẩy mạnh xã hội hóa, thương mại hóa, xây dựng và hình thành thị trường dịch vụ, công nghệ khí tượng thủy văn; Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về khí tượng thủy văn; Phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác khí tượng thủy văn và Hợp tác quốc tế khí tượng thủy văn. Ông Nguyễn Thanh Trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ đã báo cáo Dự thảo về công tác tổ chức cán bộ, Dự thảo Nghị quyết luân chuyển cán bộ.

Tham gia thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên bày tỏ sự thống nhất cao với bản dự thảo báo cáo, bên cạnh đó các đồng chí đảng viên cũng đã nêu lên một số mặt tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng đã được trình bày tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Thái, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bí thư Đảng ủy Tổng cục KTTV gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của các đồng chí trong Hội nghị. Đồng chí đề nghị văn phòng Đảng ủy tiếp thu và bổ sung hoàn thiện trong Báo cáo tổng kết Đảng ủy Tổng cục KTTV. Ông nhấn mạnh: Năm 2021 là năm rất quan trọng, năm đẩu nhiệm kỳ với rất nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của Ngành. Với nền tảng năm 2021, Năm 2022 là năm then chốt, quyết định, tổng kết những ý chí chính trị quan trọng, chủ trương của ngành thành những nhiệm vụ chuyên đề cụ thể. Ông đề nghị: Văn phòng Đảng ủy phải xây dựng chương trình công tác từ trên xuống dưới, chuyên đề phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các nhóm từ Chỉ thị 10 của Ban Bí thư, Chiến lược phát triển ngành đến công tác tổ chức cán bộ; Quyết tâm thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4; Xây dựng hệ thống văn bản, hồ sơ quán triệt từng bước từ Trung ương đến địa phương; Tiếp tục rà soát công tác kiểm tra, đánh giá, nâng cao vai trò kiểm tra giám sát.

Năm 2022, trên cơ sở, tiền đề là các nhiệm vụ đã được thực hiện và hoàn thành tốt trong năm 2021, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ trong toàn Tổng cục sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường giao phó.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, đại diện Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, đại diện Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá cao và chúc mừng những thành tích, kết quả của Đảng ủy Tổng cục KTTV trong năm 2021. Ông nhấn mạnh: Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục trong các hoạt động là rất rõ nét. Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2021. Trong năm 2022, phát huy những kết quả đã đạt được ông đề nghị đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ sau: Các đảng bộ trực thuộc, chi bộ trực thuộc Tổng cục tiếp tục bám sát qui chế làm việc, chương trình công tác. Tiếp tục quán triệt những Quy định Những điều Đảng viên không được làm, Công tác kiểm tra, giám sát; chấp hành qui chế làm việc. Tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong các hội nghị của Chi bộ. Xây dựng kế hoạch, phương hướng tiếp nhận tổ chức Đảng địa phương và Đại hội nhiệm kỳ chi bộ trực thuộc.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến

Bùi Dịu

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: