Đại hội Chi bộ Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng ngày: 02-06-2020 | Lượt xem: 367
Sáng này 02/6/2020, tại Hà Nội, chi bộ Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đã tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng Tổng cục lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Trong 5 năm qua, Chi bộ Văn phòng Tổng cục đã đoàn kết thống nhất cùng với Lãnh đạo Văn phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực thuộc Văn phòng, lãnh đạo đơn vị trong Văn phòng Tổng cục nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, từ công tác xây dựng Đảng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của toàn ngành KTTV.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Văn phòng Tổng cục KTTV đã thể hiện rõ vai trò chỉ đạo, điều hành trên các mặt công tác, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường đã động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chi uỷ được củng cố, kiện toàn kịp thời; làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi ủy, Chi bộ có nhiều chuyển biến, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được đẩy mạnh và tăng cường. 

Chi bộ đã phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của Ngành và cơ quan đến cán bộ, đảng viên biết và thực hiện. Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị Văn phòng, các tổ chức đoàn thể hoàn thành khối lượng công việc được giao với chất lượng và hiệu quả cao. Xây dựng quy chế, quy định quản lý; tham mưu bố trí, sắp xếp lao động hợp lý; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người lao động.

Đảng viên thuộc Chi bộ có lập trường vững vàng; tư tưởng chính trị ổn định, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; có tinh thần trách nhiệm; nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi đảng viên trong xây dựng và bảo vệ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trần Linh, Bí thư Chi bộ đã trình bày báo cáo tại Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Trần Linh, Bí thư Chi bộ đã trình bày báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chi bộ đã phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, chế độ chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của Ngành và cơ quan đến cán bộ, Đảng viên biết và thực hiện; Cấp ủy đã lãnh đạo đơn vị, đoàn thể hoàn thành khối lượng công việc được giao với chất lượng và hiệu quả. 

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được trong các năm qua, khắc phục những hạn chế trong công tác tổ chức thực hiện của Chi uỷ để cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị quyết và chương trình hành động của Đảng uỷ trong hoạt động của Chi bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nề nếp, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể vững mạnh; Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, vai trò gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị; Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức, chính trị tư tưởng, nhất là việc học tập, quán triệt kịp thời Nghị quyết của Đảng các cấp; triển khai sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nề nếp, kỷ cương của cán bộ, đảng viên trong đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chế độ sinh hoạt theo Điều lệ Đảng; Thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, Chương trình làm việc của Đảng bộ; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới của Đảng bộ; Thường xuyên quan tâm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đảng viên thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Lãnh đạo chính quyền và tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đảng viên, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; tham gia các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao do Đảng cấp trên, cơ quan, đoàn thể phát động; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nhằm đem lại hiệu quả trong công việc; Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể thật sự vững mạnh.

Đồng chí Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Phong thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, viên chức và người lao động Văn phòng Tổng cục đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Văn phòng Tổng cục cần tập trung chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục xây dựng, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch Tổng cục giao. Đảm bảo chế độ thông tin báo cáo phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục, thực hiện tốt công tác hoàn thiện chính sách, pháp luật, quy chế, tiêu chuẩn, quy định trong quản lý và hoạt động KTTV; Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ Tổng cục; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Duy trì sinh hoạt Chi bộ, đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình; Tiếp tục triển khai, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý điều hành và đổi mới cơ chế quản lý, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là nguồn lực con người để phục vụ các yêu cầu phát triển và hiện đại hóa ngành KTTV.

Đại hội Chi bộ Văn phòng Tổng cục lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đánh giá tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; bầu Chi ủy khóa mới, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục KTTV; góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu của Đảng bộ Tổng cục KTTV khóa V.

Đồng chí Lê Hồng Phong tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng

Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn cảnh Đại hội

Bài và ảnh: Thu Hằng

 

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: