Công văn số 1068-CV/ĐU ngày 12/3/2020 của Đảng ủy Tổng cục Khí tượng Thủy văn về việc sao gửi Hướng dẫn số 121-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương

Đăng ngày: 13-03-2020 | Lượt xem: 962
Kính gửi: Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục

Thực hiện Công văn số 2181-CV/BTG-DVĐƯ ngày 11/3/2020 cùa Ban Tuyên giáo - Dân vận Đàng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tuyên truyền Hướng dẫn số 121-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Tồng cục Khí tượng Thủy văn sao gửi các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục Hướng dẫn số 121-HD/BTGTW ngày 10/02/2020 cùa Ban Tuyên giáo Trung ương về "Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020".

Đề nghị các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục triển khai thực hiện./.

Chi tiết file đính kèm: /upload/files/1068.pdf

Đảng ủy Tổng cục KTTV

  Ý kiến bạn đọc

Tin tức liên quan: